Arealplanlegging

Våre medarbeidere med planfaglig bakgrunn og kompetanse har lang og omfattende erfaring med:

  • Kommune- og kommunedelplaner
  • Meldinger
  • Konsekvensutredninger
  • Områdereguleringsplaner
  • Detaljreguleringsplaner
  • Søknader etter Plan- og bygningsloven
  • ROS-analyser som integrerte delprosjekt for arealplaner

    

Alle arealplaner utføres digitalt i SOSI-format med Novapoint.