Veg- og trafikkplanlegging

Vegplanlegging

Vi har medarbeidere som har planlagt, ledet og gjennomført utallige vegprosjekter, store og små,  både for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter.
I tillegg har vi omfattende erfaring med plan- og prosjekteringsprosesser for private tiltakshavere.

Vi har omfattende kompetanse innen:

 • Vegutredninger
 • Planlegging og prosjektering av veganlegg, tunnelanlegg og parkeringsanlegg
 • Masseberegninger, kostnadsberegninger
 • Anbudsgrunnlag
 • Prosjektledelse, kontroll og byggeledelse
 • Søknader etter Plan- og bygningsloven

 

Transportplanlegging

Vi har deltatt i utredninger og prosjekter knyttet til overordnede transportplaner, kollektivtransport, terminaler, infrastruktur, godstransport.

 • OPS-prosjekter (OffentligPrivatSamarbeid)
 • Bompengeprosjekter
 • Delutredninger for Nasjonal transportplan
 • ATP-prosjekter (ArealTransportPlan)
 • Kollektivtransportsystemer (BussMetro)
 • Godsterminaler


Trafikkteknikk

Som grunnlag for vegplaner og / eller i transportplanleggingen  gjennomfører vi ulike trafikkanalyser som tellinger, trafikkberegninger, kapasitets-beregninger, vegvalgsmodeller, reisemiddelfordeling, ulykkesanalyser og parkeringsanalyser. Vi har medarbeidere med spisskompetanse innen skilt- og oppmerkingsplaner, og signalregulering. Skilt- og oppmerkingsplaner er utført både som selvstendige delprosjekter og som integrerte planer i større vegprosjekter.